Uw klacht leidt tot een geschil

Klachtenregeling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Samen zoeken naar een oplossing

Wanneer door het inschakelen van de klachtenfunctionaris de klacht niet tot een voor u bevredigende oplossing is gekomen kunt u besluiten om een geschil in te dienen. U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van het Keurmerk. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of het geschil gegrond en ontvankelijk is.

Zij doet uiterlijk zes maanden na ontvangst van het geschil schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.

 

U dient een geschil in via de button onder aan de bladzijde. Het indienen van een geschil is niet gratis. U betaalt 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, wordt uw bijdrage in de kosten 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan de commissie uw bijdrage in de kosten kwijtschelden. En voor alle duidelijkheid: een geschil wordt in behandeling genomen als de factuur die u ontvangt binnen 10 dagen na indiening, is betaald.

 

 

 

 

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.